Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem i administrator serwisu internetowego umieszczonego w następującej domenie: bscamp.pl (dalej: „Serwis”) jest 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach przy ul. Szerokiej 1, 44-240, NIP: 6511724185 , REGON: 369701248, która szanuje prawo użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: „Klienci”) do ochrony ich prywatności. 

2. 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Klientów były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług. 

3. 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Klientów. 

4. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Klientach, w tym ich danych osobowych. 


II. 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera i wykorzystuje następujące informacje i dane dotyczące Klientów:

1. Dane osobowe Klientów: 

4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi wynajmu Camperów (dalej: „Usługi”) zbiera i przetwarza dane dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu. Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Klienta jego danych osobowych, może być niezbędne podanie w szczególności następujących danych: 
W celu kontaktu:
1. imię i nazwisko Klienta; 
2. numer telefonu; 
3. adres e-mail.

    W celu podpisania umowy:

1. imię i nazwisko Klienta;
2. numer telefonu;
3. adres zamieszkania;
4. numer PESEL;
5. seria i numer dowodu osobistego.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku podpisania umowy najmu Campera jest to konieczne do korzystania z Usług. Administrator Danych nie wykorzystuje profilowania, ani automatycznego systemu podejmowania decyzji podczas przetwarzania danych Klientów. 

2. Pliki cookies 

4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy użytkownik (Klient) odwiedza stronę www Serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na komputerze użytkownika, które serwer 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu. 
4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Klientów w Serwisie, a także pomiędzy Serwisem a współpracującymi z 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością innymi serwisami internetowymi . Klient może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu. 

III. Zabezpieczenia danych osobowych  

1. Wszelkie dane osobowe pobierane od Usługobiorców przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. 

2. Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerze 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela Serwisu. 

IV. Informacja o zasadach udostępniania danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom.

1. 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gromadzi dane Klientów przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty Klientom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody przez Klientów na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych. 

2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych przez osoby trzecie, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Klienta, która może być cofnięta. Każdy Klient ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością listów elektronicznych. 

V. Prawo dostępu Usługobiorcy do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia.

1. W celu skorzystania z prawa dostępu do swoich danych, ich poprawienia bądź usunięcia Klient proszony jest o kontakt mailowy pod adresem: BIURO@BSCAMP.PL  

2. 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może odmówić usunięcia danych osobowych Klientów w szczególności, jeżeli umowa najmu między Klientem a 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jeszcze trwa, bądź nie minął okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.

3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Klientów wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom. 

VI. Dodatkowe Informacje:

1. 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. 4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Klientów, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Klientów może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług. 

VII. Zmiana Polityki prywatności

    4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obowiązująca jest w stosunku do Klientów aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.